Mađđhima Nikāya

Makhadeva sutta

83. Kralj Makhādeva

Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi živeo kraj Mithile, u Makhādevinom gaju mangoa.

Onda se jednom Blaženi na nekom mestu osmehnuo. A poštovani Ananda pomisli: „Šta je razlog, šta je uzrok da se Blaženi osmehnuo? Tathagate se ne osmehuju bez razloga.“ Zato on namesti ogrtač preko jednog ramena i sklopivši ruke u pravcu Blaženog u znak poštovanja, upita ga: „Šta je razlog, šta je uzrok da se Blaženi osmehnuo? Tathagate se ne osmehuju bez razloga.“

„Ananda, jednom je upravo u ovoj Mithili živeo kralj po imenu Makhādeva. Bio je pravedan kralj, koji je vladao u skladu sa Dhammom, veliki kralj učvršćen u Dhammi. Rukovodio se Dhammom kada je bio među bramanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštovao je i uposatha praznike u dane Mesečevih mena.

A onda, posle mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina, kralj Makhādeva se ovako obrati svome berberinu: 'Dobri berberine, kada vidiš da mi rastu sede vlasi, reci mi to' — 'Da, gospodaru', odgovori ovaj. I posle mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina berberin ugleda sede vlasi kako rastu na glavi kralja Makhādeve. Kada ih ugleda, reče kralju: 'Božanski glasnici su se pojavili, gospodaru; na glavi vašeg visočanstva se vide sede vlasi kako rastu.' — 'Onda, dobri berberine, pažljivo iščupaj pincetom te sede vlasi i stavi ih na moj dlan.' — 'Da, gospodaru', odgovori on, te pažljivo iščupa pincetom sede vlasi i stavi ih na kraljev dlan

Potom kralj Makhādeva pokloni svom berberu najbolji grad, pa pozvavši princa, svog najstarijeg sina, reče mu: 'Dragi prinče, božanski glasnici su se pojavili; na mojoj glavi se vide sede vlasi kako rastu. Uživao sam u ljudskim zadovoljstvima čula; sada je vreme da tragam za nebeskim zadovoljstvima čula. Hajde, dragi prinče, preuzmi kraljevstvo. A ja ću obrijati kosu i bradu, ogrnuti žuti ogrtač, napustiti domaćinski život i otići u beskućnike. A sada, dragi prinče, kada i ti vidiš na svojoj glavi sede vlasi kako rastu, pošto si svom berberu poklonio najbolji grad i potom pažljivo uputio princa, svog najstarijeg sina, u pravila vladanja, obrij kosu i bradu, ogrni žuti ogrtač i napustivši domaćinski život otidi u beskućnike. Nastavi ovu dobru praksu koju sam uveo i nemoj biti poslednji čovek. Dragi prinče, kada postoje dva živa čoveka, onaj pod kojim će se dogodi prekid ove dobre prakse, on je poslednji čovek među njima. Zato, dragi prinče, kažem ti: ' Nastavi ovu dobru praksu koju sam uveo i nemoj biti poslednji čovek.'

I tako, pošto je poklonio najbolji grad svome berberinu i potom pažljivo uputio princa, svog najstarijeg sina, u pravila vladanja, upravo u ovom Makhādeva gaju obrijao je on kosu i bradu, ogrnuo žuti ogrtač i napustivši domaćinski život otišao u beskućnike.

Živeo je prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu stranu sveta; iznad, ispod i svuda unaokolo, prema svima, kao i prema sebi samom, živeo je prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, obilnom, uzvišenom, nemerljivom, bez ikakvog neprijateljstva i mržnje.

Živeo je prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… umom ispunjenim radošću zbog sreće drugih… umom ispunjenim spokojstvom, isto tako i drugu, isto tako i treću, isto tako i četvrtu stranu sveta; iznad, ispod i svuda unaokolo, prema svima kao i prema sebi samom, živeo je prožimajući čitav svet umom ispunjenim spokojstvom, obilnim, uzvišenim, nemerljivim, bez ikakvog neprijateljstva i mržnje.

Osamdeset četiri hiljade godina se kralj Makhādeva igrao dečijih igara; osamdeset četiri hiljade godina je bio prestolonaslednik; osamdeset četiri hiljade godina je vladao kraljevstvom, osamdeset četiri hiljade godina je upravo u ovom Makhādeva gaju živeo kao asketa, pošto je obrijao kosu i bradu, ogrnuo žuti ogrtač i napustivši domaćinski život otišao u beskućnike. I pošto je u sebi razvio četiri uzvišena boravišta, posle raspada tela, posle smrti, preporodio se u svetu Brame.

A posle mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina, sin kralja Makhādeve se ovako obrati svome berberinu: … (isto kao gore, pasusi 4-6, izuzev što je svuda „sin kralja Makhādeve“)… I pošto je u sebi razvio četiri uzvišena boravišta, posle raspada tela, posle smrti, preporodio se u svetu Brame.

Potomci sina kralja Makhādeve, njih osamdeset četiri hiljade u nizu, pošto bi obrijali kosu i bradu, ogrnuli žuti ogrtač i napustili domaćinski život, odlazili bi u beskućnike, upravo u ovom Makhādeva gaju. Živeli su prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju… saosećanjem… radošću zbog sreće drugih… spokojstvom… bez ikakvog neprijateljstva i mržnje.

Osamdeset četiri hiljade godina su se igrali dečijih igara; osamdeset četiri hiljade godina bili prestolonaslednici; osamdeset četiri hiljade godina vladali kraljevstvom, osamdeset četiri hiljade godina upravo u ovom Makhādeva gaju živeli kao askete, pošto su obrijali kosu i bradu, ogrnuli žuti ogrtač i napustivši domaćinski život otišli u beskućnike. I pošto su u sebi razvili četiri uzvišena boravišta, posle raspada tela, posle smrti, preporodili su se u svetu Brame.

Nimi je bio poslednji među tim kraljevima. Bio je pravedan kralj, koji je vladao u skladu sa Dhammom, veliki kralj učvršćen u Dhammi. Rukovodio se Dhammom kada je bio među bramanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštovao je i uposatha praznike u dane Mesečevih mena.

A jednom, Ananda, kada su se bogovi sveta trideset trojice okupili i sedeli u Sudhamma holu, ovakav se poveo razgovor među njima: 'Dobitak je, gospodo, za Videha narod, veliki je dobitak za Videha narod da je njihov kralj Nimi pravedan kralj, koji vlada u skladu sa Dhammom, veliki kralj učvršćen u Dhammi. Rukovodi se Dhammom kada je među bramanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštuje i Uposatha praznik u dane Mesečevih mena'.

Na to, Sakka, vladar bogova, ovako reče bogovima trideset trojice: 'Draga gospodo, želite li da vidite kralja Nimija?' — 'Dragi gospodine, želimo da vidimo kralja Nimija.'

A u to vreme, pošto je bio Uposatha praznik, kralj Nimi se umio i uspeo u odaje gornje palate, gde je sedeći provodio Uposatha dan. I kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku tako i Sakka, vladar bogova, nestade među bogovima trideset trojice i pojavi se pred kraljem Nimijem. Zatim reče: ’Dobitak je za tebe, veliki kralju, veliki je to dobitak za tebe, veliki kralju. Kada su se bogovi sveta trideset trojice okupili i sedeli u Sudhamma dvorani, ovako se poveo razgovor među njima: 'Dobitak je, gospodo, za Videha narod, veliki je dobitak za Videha narod da njihov kralj Nimi poštuje i Uposatha praznik u dane Mesečevih mena'. Veliki kralju, bogovi žele da te vide. Poslaću po tebe, veliki kralju, kočiju u koju je upregnuto hiljadu čistokrvnih grla. Veliki kralju, popni se na tu kočiju bez oklevanja.’

Kralj Nimi se ćutke saglasi sa ovim. I potom, kao kad bi snažan čovek ispružio savijenu ruku ili savio ispruženu ruku tako i Sakka, vladar bogova, nestade pred kraljem Nimijem i pojavi se među bogovima trideset trojice.

Zatim Saka, vladar bogova, reče vozaru Mataliju: ’Hajde, dobri Matali, pripremi kočije, upregni hiljadu čistokrvnih grla i pođi do kralja Nimija, te mu reci: ’Veliki kralju, ovu kočiju u koju je upregnuto hiljadu čistokrvnih grla poslao ti je Sakka, vladar bogova. Veliki kralju, popni se na božansku kočiju bez oklevanja’.“

„’Neka vaše reči budu svetinja’, odgovori vozar Matali. Pa pošto je pripremio kočije i upregao hiljadu čistokrvnih grla, otide on do kralja Nimija i reče: ’Veliki kralju, ovu kočiju u koju je upregnuto hiljadu čistokrvnih grla poslao ti je Sakka, vladar bogova. Veliki kralju, popni se na božansku kočiju bez oklevanja. Ali, veliki kralju, kojim bi putem trebalo da te vozim: onim na kojem počinitelji loših dela doživljavaju posledice takvih dela ili putem na kojem dobročinitelji doživljavaju plodove svojih dobrih dela?’—’Vozi me obema putevima, Matali’.

I Matali dovede kralja Nimija u Sudhamma dvoranu. A Sakka, vladar bogova, ugleda ga još izdaleka, pa mu reče: ’Dođi, veliki kralju! Dobro nam došao, veliki kralju! ’ Bogovi sveta trideset trojice, okupivši se u Sudhamma dvorani, ovako rekoše: 'Dobitak je, gospodo, za Videha narod, veliki je dobitak za Videha narod da njihov kralj Nimi… poštuje i Uposatha praznik u dane Mesečevih mena'. Veliki kralju, bogovi sveta trideset trojice žele da te vide. Veliki kralju, uživaj u božanskoj moći među bogovima.

„Dovoljno je, dobri gospodine. Neka me vozar odveze natrag u Mithilu. Tamo ću da se rukovodim Dhammom kada sam među bramanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, a poštovaću i Uposatha praznik u dane Mesečevih mena“.

Na to Sakka, vladar bogova, reče vozaru Mataliju: ’Hajde, dobri Matali, pripremi kočije, upregni hiljadu čistokrvnih grla i odvezi kralja Nimija natrag u Mithilu.“

„Neka vaše reči budu svetinja“, odgovori vozar Matali. Pa pošto je pripremio kočije i upregao hiljadu čistokrvnih grla, odveze on kralja Nimija natrag u Mithilu. A tamo, zaista, kralj Nimi se rukovodio Dhammom kada je bio među bramanima i kućedomaćinima, među stanovnicima i grada i sela, poštovao i Uposatha praznik u dane Mesečevih mena'.

Kad je prošlo mnogo godina, mnogo stotina godina, mnogo hiljada godina, kralj Nimi se obrati svom berberinu ovako… (isto kao gore, pasusi 4-6, izuzev što je svuda „kralj Nimi“)… I pošto je razvio četiri uzvišena boravišta, posle propasti tela, posle smrti, ponovo se rodio u Brama svetu.

A onda je kralj Nimi dobio sina po imenu Kālārađanaka. I nije napustio doma i otišao u beskućnike. Prekinuo je dobru praksu. Bio je poslednji koji je to učinio.

Ti Ananda možda sad misliš: ’Sigurno je tom prilikom neko drugi bio kralj Makhādeva’. Ali nemoj tako misliti'. Ali nemoj tako misliti. Ja sam tom prilikom bio kralj Mākhadeva. Ja sam ustanovio dobru praksu i kasnije generacije su nastavile tu dobru praksu. Ali ta vrsta prakse ne vodi do otrežnjenja, do hlađenja strasti, do prestanka, do mira, do neposrednog znanja, do probuđenja, već samo do preporađanja u svetu Brame. No, postoji ona vrsta dobre prakse koju sam ustanovio i koja vodi do potpunog otrežnjenja, do hlađenja strasti, do prestanka, do mira, do neposrednog znanja, do probuđenja, do nibbāne. A koja je to dobra praksa? To je ovaj plemeniti osmostruki put; dakle, ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način življenja, ispravan napor, ispravna sabranost i ispravna koncentracija. To je dobra praksa koju sam ustanovio i koja vodi do potpunog otrežnjenja, do hlađenja strasti, do prestanka, do mira, do neposrednog znanja, do probuđenja, do nibbāne.

Ananda, kažem ti: nastavi tu dobru praksu koju sam ustanovio i ne budi poslednji čovek. Ananda, kada postoje dva čoveka, onaj kod koga se dogodi prekršaj te dobre prakse—on je poslednji čovek među njima. Zato ti, Ananda, kažem: nastavi tu dobru praksu koju sam ustanovio i ne budi poslednji čovek.“

Tako reče Blaženi. Zadovoljan, poštovani Ananda se obradova rečima Blaženog.