Mađđhima Nikāya

Piyajatika sutta

87. O onome ko je drag

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija i gaju princa Đete, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

A tom prilikom dragi i voljeni sin jedinac nekog domaćina beše umro. Posle sinovljeve smrti, nije više imao volje ni da radi, ni da jede. Stalno je išao na mesto za spaljivanje mrtvaca i naricao: „Moje jedino dete, gde si? Moje jedino dete, gde si?“

Onda taj domaćin otide do Blaženog i pošto mu se poklonio, sede sa strane. A Blaženi mu reče: „Domaćine, pogled ti je mutan i ličiš na nekog ko ne vlada sasvim svojim umom. Rastrojen si.“

„Kako da ne budem rastrojen, poštovani gospodine? Moj dragi i voljeni sin jedinac je umro. Otkad je umro nemam više volje ni da radim, ni da jedem. Stalno idem na mesto za spaljivanje mrtvaca i naričem: „Moje jedino dete, gde si? Moje jedino dete, gde si?“

„Tako je, kućedomaćine, tako je! Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi.“

„Poštovani gospodine, ko bi to ikada pomislio da se tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju od onih koji su nam dragi, da nastaju od onih koji su nam dragi? Poštovani gospodine, sreća i radost se rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi.“ A onda, nezadovoljan Budinim rečima, ne odobravajući ih, kućedomaćin ustade sa svog mesta i otide.

Tom prilikom neki kockari su bacali kocku nedaleko od mesta na kojem se nalazio Buda. A onaj kućedomaćin otide do tih kockara i reče im: „Malopre sam, gospodo, išao kod askete Gotame i pošto sam mu se poklonio, sedoh sa strane. Kad tako učinih, asketa Gotama mi reče:

’Kućedomaćine, pogled ti je mutan i ličiš na nekog ko ne vlada sasvim svojim umom.’ … (ponovi ceo razgovor) … ’Poštovani gospodine, sreća i radost se rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi.’ A onda, nezadovoljan rečima askete Gotame, ne odobravajući ih, ustadoh sa svog mesta i otidoh.“

„Tako i treba, kućedomaćine! Sreća i radost se rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi!“

Na to kućedomaćin krete dalje, razmišljajući: „Potpuno se slažem sa kockarima“.

Na kraju glas o ovome stiže i do kraljeve palate. Na to Pasenadi, kralj Kosale, reče kraljici Malliki: „Mallika, ovako je rekao asketa Gotama: ’Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi’.“

„Gospodaru, ako je tako rekao Blaženi, onda zaista jeste tako.“

„Šta god da asketa Gotama kaže, Mallika mu ovako odobrava: ’Gospodaru, ako je tako rekao Blaženi, onda zaista jeste tako’. Baš kao što učenik odobrava šta god da mu učitelj kaže: ’Tako je, učitelju, tako je!’; isto tako, Malika, šta god da asketa Gotama kaže, ti to ovako odobravaš: ’Gospodaru, ako je tako rekao Blaženi, onda zaista jeste tako’. Hajde, Malika, neću više da te slušam!“

Onda se kraljica Mallika obrati bramanu Maliđanghi: „Hajde, bramanu, idi do Blaženog i pokloni mu se do nogu u moje ime, te ga upitaj ne muči li ga neka bolest ili bolovi, je li zdrav, snažan i je li mu udobno i to ovim rečima: ’Poštovani gospodine, kraljica Mallika se klanja do nogu Blaženom i pita muči li ga neka bolest… i je li mu udobno’. Zatim mu reci ovo: ’Poštovani gospodine, je li ove reči izgovorio Blaženi: „Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi“?’ Dobro zapamti sve što ti Blaženi bude rekao i to mi prenesi; jer Tathāgate ne govore neistinu.“

„Da, gospođo“, odgovori on, te otide do Blaženog i pozdravi se sa njim. Kada taj učtiv i prijateljski razgovor bi završen, sede on sa strane i reče: „Učitelju Gotama, kraljica Mallika se klanja do nogu Blaženom i pita muči li ga neka bolest… i je li mu udobno’. Ona takođe kaže ovo: ’Poštovani gospodine, je li ove reči izgovorio Blaženi: „Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi“?’“

„Tako je, bramane, tako je! Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi.

Na osnovu ovoga, bramane, može se razumeti kako se to tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi. Jednom je u istom ovom Sāvatthiju živela neka žena, čija je majka umrla. Zbog smrti majke, ona beše pomerila pameću, te je tumarala od ulice do ulice, od raskršća do raskršća, govoreći: ’Jeste li videli moju majku? Jeste li videli moju majku?’

Na osnovu ovoga, bramane, može se takođe razumeti kako se to tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi. Jednom je u istom ovom Sāvatthiju živela neka žena, čiji je otac umro… čiji je brat umro… čija je sestra umrla… čiji je sin umro… čija je kćer umrla… čiji je muž umro. Zbog smrti muža, ona beše pomerila pameću, te je tumarala od ulice do ulice, od raskršća do raskršća, govoreći: ’Jeste li videli mog muža? Jeste li videli mog muža?’

Na osnovu ovoga, bramane, može se takođe razumeti kako se to tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi. Jednom je u istom ovom Sāvatthiju živeo neki čovek, čija je majka umrla… čiji je otac umro… čiji je brat umro… čija je sestra umrla… čiji je sin umro… čija je kćer umrla… čija je žena umrla. Zbog smrti žene, on beše pomerio pameću, te je tumarao od ulice do ulice, od raskršća do raskršća, govoreći: ’Jeste li videli moju ženu? Jeste li videli moju ženu?’

Na osnovu ovoga, bramane, može se takođe razumeti kako se to tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi. Jednom je u istom ovom Sāvatthiju živela neka žena, koja je otišla da živi sa rodbinom. Njezina rodbina htela je da je razvede od muža i dovede nekog drugog, kojeg ona nije želela. Na to žena reče mužu: ’Gospodaru, ova moja rodbina hoće da me razvede od tebe i dovede nekog drugog, kojeg ja ne želim’. Na to muž ubije ženu, te i sam počini samoubistvo, misleći; ’Bićemo zajedno na drugom svetu’. Na osnovu ovoga, bramane, može se takođe razumeti kako se to tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi.“

Onda, ushićen i obradovan rečima Blaženog, braman Naliđangha ustade sa svog mesta, ode do kraljice Malike i ispriča čitav razgovor sa Blaženim.

Na to kraljica Mallika otide do Pasenadija, kralja Kosale, i upita ga: „Šta mislite, gospodine? Je li princeza Vađiri draga vašem srcu?“

„Da, Mallika, princeza Vađiri je draga mom srcu.“

„Šta mislite, gospodine? Ako bi se u princezi Vađiri dogodila promena i prelaz, da li bi se tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rodili u vama?“

„Promena i prelaz u princezi Vađiri bi značila promenu i za mene. Pa kako da se u meni ne rode tuga, naricanje, bol, žalost i očaj?“

„Upravo u vezi sa tim je, gospodine, Blaženi koji zna i vidi, usavršen i potpuno probuđen, rekao: ’Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi’.

„Šta mislite, gospodine? Je li plemenita kraljica Vasabha draga vašem srcu? … Je li general Vidudabha drag vašem srcu? … Jesam li vam ja draga? … Jesu li Kasi i Kosala dragi vašem srcu?“

„Da, Mallika, Kasi i Kosala su dragi mom srcu.“

„Šta mislite, gospodine? Ako bi se u Kasiju i Kosali dogodla promena i prelaz, da li bi se tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rodili u vama?“

„Promena i prelaz u Kasiju i Kosali bi značila promenu i za mene. Pa kako da se u meni ne rode tuga, naricanje, bol, žalost i očaj?“

„Upravo u vezi sa tim je, gospodine, Blaženi koji zna i vidi, usavršen i potpuno probuđen, rekao: ’Tuga, naricanje, bol, žalost i očaj rađaju se od onih koji su nam dragi, nastaju od onih koji su nam dragi’.“

Divno je, Mallika, čudesno je koliko duboko Blaženi proniče mudrošću i vidi mudrošću! Hajde, Malika, donesi mi svetu vodu.“

Zatim Pasenadi, kralj Kosale, ustade sa svog mesta i pošto je namestio ogrtač tako da mu je jedno rame bude otkriveno, sklopi ruke u znak poštovanja prema Blaženom, te tri puta izreče ovakav pozdrav: „Poštovanje Blaženom, usavršenom i potpuno probuđenom! Poštovanje Blaženom, usavršenom i potpuno probuđenom! Poštovanje Blaženom, usavršenom i potpuno probuđenom!“