Mađđhima Nikāya

Bāhitika sutta

88. Plašt

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Onda poštovani Ānanda, pošto se ujutro obukao, uze ogrtač i zdelu i zaputi se u Sāvatthi u prošenje hrane. Pošto je prošao Sāvatthi i vratio se sa isprošenom hranom, pošto je jeo, otide on do Istočnog parka, do Palate Migārine majke, da tu provede ostatak dana.

A dogodilo se da je Pasenadi, kralj Kosale, popevši se na svog slona po imenu Ekapuṇḍarīka, izjahao iz Sāvatthija u podne. I ugleda Pasenadi, kralj Kosale, izdaleka Ānandu kako se približava. Na to reče on svom savetniku Sirivaḍḍhi: “Ono je poštovani Ānanda, zar ne?”—“Jeste, gospodine, to je poštovani Ānanda.”

Na to kralj Pasenadi reče nekom čoveku: “Hajde. dobri čoveče, otidi do poštovanog Ānande i pokloni mu se do nogu u moje ime i reci: ‘Poštovani gospodine, kralj Pasenadi do nogu se klanja poštovanom Ānandi’. Zatim mu ovako kaži: ‘Poštovani gospodine, ukoliko poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, možda bi poštovani Ānanda iz samilosti sačekao trenutak’.”

“Da, visočanstvo”, odgovori čovek i otide do poštovanog Ānande, te pošto mu se poklonio, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: “Poštovani gospodine, kralj Pasenadi do nogu se klanja poštovanom Ānandi i ovako kaže: ‘Poštovani gospodine, ukoliko poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, možda bi poštovani Ānanda iz samilosti sačekao trenutak’.”

Poštovani Ānanda prihvati molbu ćutke. Onda kralj Pasenadi dođe na slonu dokle je slon mogao da ide, a onda siđe sa njega i peške stiže do poštovanog Ānande. Pošto mu se poklonio, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: “Ako, poštovani gospodine, poštovani Ānanda nema neki neodložan posao, bilo bi dobro ukoliko bi otišao do obale reke Aćiravati.”

Poštovani Ānanda prihvati molbu ćutke. Otide do obale reke Aćiravati i sede u podnožje drveta, na unapred pripremljeno mesto. A za njim kralj Pasenadi dođe na slonu dokle je slon mogao da ide, a onda siđe sa njega i peške stiže do poštovanog Ānande. Pošto mu se poklonio, stade sa strane i reče poštovanom Ānandi: “Ovde je, poštovani gospodine, pokrivač za slonove. Neka poštovani Ānanda sedne na njega.”

“Nema potrebe, veliki kralju. Sedi ti. Ja već sedim na sopstvenoj prostirci.”

A kralj Pasenadi sede na pripremljeno mesto i reče: “Poštovani Ānanda, bi li Blaženi učinio nešto svojim telom zbog čega bi ga askete i bramani prekoreli?”

“Ne, veliki kralju, Blaženi ne bi učinio ništa svoji telom zbog čega bi ga mudri askete i bramani prekoreli.”

“Poštovani Ānanda, a da li bi Blaženi učinio nešto svojim govorom… svojim mislima zbog čega bi ga mudri askete i bramani prekoreli?”

“Ne, veliki kralju, Blaženi ne bi učinio ništa svojim mislima zbog čega bi ga mudri askete i bramani prekoreli.”

“Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno! Jer ono što nismo bili u stanju da postignemo pitanjem, poštovani Ānanda postigao je svojim odgovorom na pitanje. Ne priznajemo bilo šta vredno u pohvali i kritici drugih koju su izrekle neznalice, jer oni govore a da nisu ni istražili, niti procenili. A priznajemo kao vrednu pohvalu i kritiku drugih koju su izrekle mudre, inteligentne i pametne osobe, jer oni govore tek pošto su istražili i procenili.

A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu telesnih postupaka kritikuju mudri askete i bramani?”

“Svaki telesni postupak koji je štetan, veliki kralju.”

“A koji se to postupak, poštovani Ānanda, smatra štetnim?”

“Svaki postupak koji je sraman, veliki kralju.”

“A koji se to postupak, poštovani Ānanda, smatra sramnim?”

“Svaki postupak koji donosi bol, veliki kralju.”

“A koji to postupak, poštovani Ānanda, donosi bol?”

“Svaki postupak koji za svoj rezultat ima patnju, veliki kralju.”

“A koji to postupak, poštovani Ānanda, za svoj rezultat ima patnju?”

“Svaki postupak, veliki kralju, koji počinioca vodi ka bolu, druge vodi ka bolu, i jednog i drugog vodi ka bolu i zbog kojeg se štetna stanja uma uvećavaju, a korisna stanja umanjuju. Tu vrstu telesnih postupaka kritikuju mudri askete i bramani, veliki kralju.”

A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu verbalnih postupaka kritikuju mudri askete i bramani?”

“Svaki verbalni postupak koji je štetan… (isto kao u pasusu 10, zamenivši “telesni postupak” sa “verbalni postupak”)…”

A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu mentalnih postupaka kritikuju mudri askete i bramani?”

“Svaki verbalni postupak koji je štetan… (isto kao u pasusu 10, zamenivši “telesni postupak” sa “mentalni postupak”)…”

A sada, poštovani Ānanda, da li Blaženi hvali jedino napuštanje svih štetnih mentalnih stanja?”

“Tathāgata, veliki kralju, je napustio sva štetna mentalna stanja i poseduje korisna mentalna stanja.”

A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu telesnih postupaka ne kritikuju mudri askete i bramani?”

“Svaki telesni postupak koji je koristan, veliki kralju.”

“A koji se to postupak, poštovani Ānanda, smatra korisnim?”

“Svaki postupak koji nije sraman, veliki kralju.”

“A koji se to postupak, poštovani Ānanda, ne smatra sramnim?”

“Svaki postupak koji ne donosi bol, veliki kralju.”

“A koji to postupak, poštovani Ānanda, ne donosi bol?”

“Svaki postupak koji ima prijatan rezultat, veliki kralju.”

“A koji to postupak, poštovani Ānanda, ima prijatan rezultat?”

“Svaki postupak, veliki kralju, koji počinioca ne vodi ka bolu, druge ne vodi ka bolu, i jednog i drugog ne vodi ka bolu i zbog kojeg se štetna stanja uma smanjuju, a korisna stanja uvećavaju. Tu vrstu telesnih postupaka ne kritikuju mudri askete i bramani, veliki kralju.”

A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu verbalnih postupaka ne kritikuju mudri askete i bramani?”

“Svaki verbalni postupak koji je koristan… (isto kao u pasusu 14, zamenivši “telesni postupak” sa “verbalni postupak”)…”

A sada, poštovani Ānanda, koju to vrstu mentalnih postupaka ne kritikuju mudri askete i bramani?”

“Svaki verbalni postupak koji je koristan… (isto kao u pasusu 14, zamenivši “telesni postupak” sa “mentalni postupak”)…”

A sada, poštovani Ānanda, da li Blaženi hvali jedino razvijanje svih korisnih mentalnih stanja?”

“Tathāgata, veliki kralju, je napustio sva štetna mentalna stanja i poseduje korisna mentlna stanja.”

“Izvanredno, poštovani gospodine, čudesno kako je to dobro objasnio poštovani Ānanda! Zadovoljni smo i srećni zbog onoga što je tako dobro objasnio. Poštovani gospodine, toliko smo zadovoljni smo i srećni zbog onoga što je tako dobro objasnio poštovani Ānanda da ako bi mu bilo dozvoljeno da primi slona na dar, mi bismo mu ga dali; ako bi mu bilo dozvoljeno da primi konja na dar, mi bismo mu ga dali; ako bi mu bilo dozvoljeno da primi čitavo selo na dar, mi bismo mu ga dali. Ali mi znamo, poštovani gospodine, da to nije dopušteno poštovanom Ānandi. Ali ovde je moj plašt, poštovani gospodine, što mi ga je u zapakovanog u vladarski kovčeg poslao Ađatasattu, kralj Magadhe, šesnaest lakata dugačak i osam lakata širok. Neka ga iz samilosti poštovani Ānanda prihvati.”

“Ne treba, veliki kralju, moj trostruki ogrtač je sasvim dobar.”

“Poštovani gospodine, ovu reku Aćivarati videli smo i poštovani Ānanda i ja kakva je kad iz velikog olujnog oblaka lije kiša gore u planinama. Tada ova reka Aćiravati preplavi obe svoje obale. Isto tako, poštovani gospodine, poštovani Ānanda može od ovog plašta načiniti sebi trostruki ogrtač, a svoj strati ogrtač pokloniti svojim saputnicima u svetačkom životu. Na taj način i naš poklon će preplaviti. Poštovani gospodine, neka poštovani Ānanda prihvati ovaj plašt.”

I poštovani Ānanda prihvati plašt. Na to kralj Pasenadi reče: “A sada, poštovani gospodine, odlazimo. Mnogo još stvari treba da uradimo.”

“Vreme je, veliki kralju, da uradiš ono što misliš da treba.”

Tada Pasenadi, kralj Kosale, ushićen i obradovan rečima poštovanog Ānande, ustade sa svog mesta i pošto se poklonio poštovanom Ānandi i gledajući da mu bude sa desne strane, udalji se.

I ne zadugo pošto je otišao poštovani Ānanda otide do Blaženog i, pošto mu se poklonio, sede sa strane i ispriča mu čitav razgovor sa Pasenadijem, kraljem Kosale, te predade ogrtač Blaženom.

Na to se Blaženi obrati monasima: “Dobitak je za Pasenadija, kralja Kosale, veliki je dobitak za Pasenadija, Kralja Kosale, da je imao priliku da vidi i iskaže poštovanje Ānandi.”

Tako reče Blaženi. Zadovoljni, monasi se obradovaše rečima Blaženog.