Mađđhima Nikāya

Esukari sutta

96. Govor Esukārīju

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Onda braman Esukārī dođe do Blaženog i pozdravi se sa njim. Kad ovaj učtivi i prijateljski razgovor bi okončan, sede on sa strane i reče:

„Učitelju Gotama, bramani propisuju četiri nivoa služenja. Oni propisuju nivo služenja bramanu, nivo služenja plemiću, nivo služenja trgovcu i nivo služenja radniku. Tako, učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao nivo služenja bramanu: braman može služiti bramanu, plemić može služiti bramanu, trgovac može služiti bramanu i radnik može služiti bramanu. To bramani propisuju kao nivo služenja bramanu. Učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao nivo služenja plemiću: plemić može služiti plemiću, trgovac može služiti plemiću i radnik može služiti plemiću. To bramani propisuju kao nivo služenja plemiću. Učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao nivo služenja trgovcu: trgovac može služiti trgovcu i radnik može služiti trgovcu. To bramani propisuju kao nivo služenja trgovcu. Učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao nivo služenja radniku: samo radnik može služiti trgovcu; ko bi drugi mogao služiti trgovcu? To bramani propisuju kao nivo služenja trgovcu. Šta učitelj Gotama kaže o ovome?“

„Dobro, bramane, je li ceo svet ovlastio bramane da propisuju ta četiri nivoa služenja?“—„Ne, učitelju Gotama.“—„Zamisli, bramane, da namene komad mesa siromašnom, jadnom čoveku bez prebijene pare i kažu mu: ’Dobri čoveče, moraš pojesti ovaj komad mesa i platiti za njega’; isto tako, bez saglasnosti tih [drugih] asketa i bramana, bramani ipak propisuju ta četiri nivoa služenja.

Bramane, ja ne kažem da svakoga treba služiti, niti kažem da nikoga ne treba služiti. Jer ako, služeći nekoga, postajemo gori, a ne bolji zbog tog služenja, tada kažem da takvog ne treba služiti. A ako, služeći nekoga, postajemo bolji, a ne gori zbog tog služenja, tada kažem da takvog treba služiti.

Ako bi plemića ovako pitali: ’Kojeg od takvih bi ti trebalo da služiš—onoga zbog kojeg, kada ga služimo, postajemo gori, a ne bolji ili onoga zbog kojeg, kada ga služimo, postajemo bolji, a ne gori’: taj plemić ispravno bi rekao ako bi odgovorio ovako: ’Ne bi trebalo da služim onoga u čijoj službi postajem gori, a ne bolji; trebalo bi da služim onoga u čijoj službi postajem bolji, a ne gori’.

Ako bi bramana ovako pitali… ako bi trgovca ovako pitali… ako bi radnika ovako pitali… ispravno bi rekao ako bi odgovorio ovako: ’Ne bi trebalo da služim onoga u čijoj službi postajem gori, a ne bolji; trebalo bi da služim onoga u čijoj službi postajem bolji, a ne gori’.

Ja ne kažem, bramane, da je neko bolji zato što je iz plemićke porodice, niti kažem da je neko bolji zato što je iz aristokratske porodice. Ne kažem da je neko bolji zato što je neobično lep, niti kažem da je gori zato što je neobično lep. Ne kažem da je neko bolji zato što je neobično bogat, niti kažem da je gori zato što je neobično bogat.

Jer ovde, bramane, onaj iz plemićke porodice može ubijati živa bića, uzimati ono što mu nije dato, zloupotrebljavati zadovoljstva čula, lagati, govoriti zlonamerno, vređati, ogovarati, biti gramziv, biti obuzet mržnjom i zastupati pogrešno gledište. Zato i ne kažem da je neko bolji zato što je iz plemićke porodice. Ali isto tako, bramane, onaj iz plemićke porodice može odustati od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od zloupotrebljavanja zadovoljstva čula, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja, od ogovaranja i može biti darežljiv, imati um bez mržnje i zastupati ispravno gledište. Zato i ne kažem da je neko gori zato što je iz plemićke porodice.

Ovde, bramane, onaj ko je neobično lep… onaj ko je neobično bogat može ubijati živa bića… i zastupati pogrešno gledište. Zato i ne kažem da je neko bolji zato što je neobično lep… zato što je neobično bogat. Ali isto tako, bramane, onaj ko je neobično lep… onaj ko je neobično bogat može odustati od ubijanja živih bića… i zastupati ispravno gledište. Zato i ne kažem da je neko gori zato što je neobično lep… zato što je neobično bogat.

Bramane, ja ne kažem da svakoga treba služiti, niti kažem da nikoga ne treba služiti. Jer ako, služeći nekoga, naša vera, vrlina, učenost, velikodušnost i mudrost rastu, tada kažem da takvog treba služiti.“

Kada ovo bi rečeno, braman Esukārī reče Blaženome: „Učitelju Gotama, bramani propisuju četiri vrste imetka. Oni propisuju imetak bramana, imetak plemića, imetak trgovca i imetak radnika.

Tako, učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao imetak bramana—prošenje hrane ; braman koji prezire sopstveni imetak, prošenje hrane, zloupotrebljava svoju dužnost baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak bramana koji propisuju bramani. Učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao imetak plemića—luk i strele; plemić koji prezire sopstveni imetak, luk i strele, zloupotrebljava svoju dužnost baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak plemića koji propisuju bramani. Učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao imetak trgovca—zemljoradnju i uzgoj stoke ; trgovac koji prezire sopstveni imetak, zemljoradnju i uzgoj stoke, zloupotrebljava svoju dužnost baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak trgovca koji propisuju bramani.

Učitelju Gotama, bramani propisuju sledeće kao imetak radnika—srp i obramicu; radnik koji prezire sopstveni imetak, srp i obramicu, zloupotrebljava svoju dužnost baš kao i čuvar koji uzima ono što mu nije dato. To je imetak radnika koji propisuju bramani. Šta učitelj Gotama kaže o ovome?“

Dobro, bramane, je li ceo svet ovlastio bramane da propisuju te četiri vrste imetka?“—„Ne, učitelju Gotama.“—„Zamisli, bramane, da namene komad mesa siromašnom, jadnom čoveku bez prebijene pare i kažu mu: ’Dobri čoveče, moraš pojesti ovaj komad mesa i platiti za njega’; isto tako, bez saglasnosti tih [drugih] asketa i bramana, bramani ipak propisuju te četiri vrste imetka.

Bramane, ja objavljujem plemenitu transcendentu Dhammu kao lični imetak neke osobe. Ali sećajući se njegove drevne porodične loze i sa očeve i sa majčine strane, prepoznaju ga prema mestu na kojem se preporodio. Ako se rodio u porodici plemenitih, prepoznaju ga kao plemića; ako se rodio u porodici bramana, prepoznaju ga kao bramana; ako se rodio u porodici trgovaca, prepoznaju ga kao trgovca; ako se rodio u porodici radnika, prepoznaju ga kao radnika. Baš kao što se vatra poznaje prema različitim uslovima na osnovu kojih gori—kad vatra gori na osnovu panjeva, prepoznaju je kao vatru od panjeva; kada gori na osnovu naramaka pruća, prepoznaju je kao vatru od pruća; kada gori na osnovu suve trave, prepoznaju je kao vatru od suve trave; kada gori na osnovu kravljeg izmeta, prepoznaju je kao vatru od kravljeg izmeta—isto tako, bramane, objavljujem plemenitu transcendentu Dhammu kao lični imetak neke osobe. Ali sećajući se njegove drevne porodične loze i sa očeve i sa majčine strane, prepoznaju ga prema mestu na kojem se preporodio. Ako se rodio… u porodici radnika, prepoznaju ga kao radnika.

Bramane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Bramane, ako bilo ko iz porodice bramana… Ako bilo ko iz porodice trgovaca… Ako bilo ko iz porodice radnika napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Šta misliš, bramane? Je li jedino braman u stanju da razvije um prijateljske ljubavi prema nekoj oblasti, bez neprijateljstva i mržnje, a ne i plemić, trgovac ili radnik?“

„Ne, učitelju Gotamo. Bilo da je reč o plemiću, bramanu, trgovcu ili radniku—svaka od četiri kaste u stanju je da razvije um prijateljske ljubavi prema nekoj oblasti, bez neprijateljstva i mržnje.“

„Isto tako, bramane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Bramane, ako bilo ko iz porodice bramana… Ako bilo ko iz porodice trgovaca… Ako bilo ko iz porodice radnika napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Šta misliš, bramane? Je li jedino braman u stanju da uzme četku i prah za pranje, ode do reke i spere sa sebe prašinu i prljavštinu, a ne i plemić, trgovac ili radnik?“

„Ne, učitelju Gotamo. Bilo da je reč o bramanu, plemiću, trgovcu ili radniku—svaka od četiri kaste u stanju je da uzme četku i prah za pranje, ode do reke i spere sa sebe prašinu i prljavštinu.“

„Isto tako, bramane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Bramane, ako bilo ko iz porodice bramana… Ako bilo ko iz porodice trgovaca… Ako bilo ko iz porodice radnika napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Šta misliš, bramane? Zamisli da miropomazan plemeniti kralj okupi ovde stotinu ljudi različitog porekla i kaže im: „Gospodo, neka oni koji su rođeni među plemićima, bramanima ili vladarima uzmu drvo sala, salalu, sandalovinu ili padumaku, nek zapale vatru i stvore toplotu. A oni koji su rođeni među parijama, nedodirljivima, među korparima, štaviteljima kože ili pogrebnicima uzmu drvo od kojeg je napravljeno pojilo za pse, pojilo za svinje, sanduk za otpatke ili neko drugo odbačeno drvo, upale ga i stvore toplotu'.

Šta misliš, Assalayana? Kada neko iz prve grupe upali vatru i stvori toplotu, da li će ta vatra imati plamen, boju i sjaj, da li će je biti moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi, a kada neko iz druge grupe upali vatru i stvori toplotu, ta vatra neće imati plamen, boju i sjaj, neće je biti moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi?“

„Ne, učitelju Gotamo. Kada neko iz prve grupe upali vatru i stvori toplotu, ta će vatra imati plamen, boju i sjaj, biće je moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi. Isto tako kada neko iz druge grupe upali vatru i stvori toplotu, ta vatra će takođe imati plamen, boju i sjaj, biće je moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi. Jer svaka vatra ima plamen, boju i sjaj, svaku je vatru moguće koristiti za ono za šta se vatra i koristi.“

„Isto tako, bramane, ako bilo ko iz porodice plemenitih napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Bramane, ako bilo ko iz porodice bramana… Ako bilo ko iz porodice trgovaca… Ako bilo ko iz porodice radnika napusti dom i ode u beskućnike, pa pošto se susreo sa Dhammom i praksom koju je objavio Tathāgata odustane od ubijanja živih bića, od uzimanja onoga što mu nije dato, od necelibata, od laganja, od zlonamernih reči, vređanja i ogovaranja, takav je darežljiv, bez mržnje i zastupa ispravno gledište, takav ide istinskim putem, sledi Dhammu koja jeste blagorodna.

Kada ovo bi rečeno, braman Esukārī reče Blaženome: „Odlično, učitelju Gotamo! Odlično, učitelju Gotamo! Baš kao kad bi neko ispravio nešto što je do tada stajalo naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama — na više različitih načina — razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao svog nezaređenog sledbenika koji, od sad pa do kraja života, pronađe svoje utočište!“