อังคุตตรนิกาย

10.25. กสิณสูตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บ่อเกิดแห่งกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งปฐวีกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ไม่มีสอง หาปริมาณมิได้ บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งอาโปกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งเตโชกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อม รู้ชัดซึ่งวาโยกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งนีลกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งปีตกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อมชัดซึ่งโลหิตกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งโอทาตกสิณ … บุคคลผู้หนึ่ง ย่อมรู้ชัดซึ่งอากาสกสิณ … บุคคลผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณกสิณ ในเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ไม่มีสอง หาปริมาณมิได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บ่อเกิดแห่งกสิณ ๑๐ ประการนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๕