อังคุตตรนิกาย

4.18. อคติสูตรที่ ๒

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไม่ถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน บุคคล ย่อมไม่ถึงฉันทาคติ ย่อมไม่ถึงโทสาคติ ย่อมไม่ถึงโมหาคติ ย่อมไม่ถึงภยาคติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย

การไม่ถึงอคติ ๔ ประการนี้แล ฯ

ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความ

หลง ความกลัว ยศของผู้นั้น ย่อมเต็มเปี่ยม ดุจ

พระจันทร์ข้างขึ้น ฉะนั้น ฯ

จบสูตรที่ ๘