อังคุตตรนิกาย

5.242. ๒. กายทุจริตสูตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะกายทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อานิสงส์ในเพราะกายสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๒