อังคุตตรนิกาย

7.30. วิปัตติสัมภวสูตร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิบัติของอุบาสก ๗ ประการนี้ … สมบัติของอุบาสก ๗ ประการนี้ …