อังคุตตรนิกาย

8.32. ทานสูตรที่ ๒

ธรรม ๓ ประการนี้ คือ การให้ทานด้วยศรัทธา ๑ การ

ให้ทานด้วยหิริ ๑ การให้ทานอันหาโทษมิได้ ๑ เป็นไปตาม

สัปบุรุษ บัณฑิตกล่าวธรรม ๓ ประการนี้ว่า เป็นทางไปสู่

ไตรทิพย์ ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๒