อังคุตตรนิกาย

9.113–9.432

เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อรู้ยิ่ง

เพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละเพื่อความสิ้น เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา

มัจฉริยะมายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯ

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจ ชื่นชม ยินดี ภาษิตของพระผู้มีพระภาค ฉะนี้แล ฯ

จบนวกนิบาต

บัญชีเรื่อง

อังคุตตรนิกาย

ปฐมปัณณาสก์