อังคุตตรนิกาย

9.48. นิพพานสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๗