อังคุตตรนิกาย

9.49. ปรินิพพานสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปรินิพพานๆ ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๘