อังคุตตรนิกาย

9.50. ตทังคสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตทังคนิพพานๆดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๙