อังคุตตรนิกาย

9.53. เขมปัตตสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เขมปัตตะๆ[ผู้บรรลุธรรมอันเกษม] ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๒