อังคุตตรนิกาย

9.54. อมตสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อมตะๆ ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๓