อังคุตตรนิกาย

9.55. อมตปัตตสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อมตปัตตะๆ[ผู้บรรลุอมตธรรม]

ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๔