อังคุตตรนิกาย

9.56. อภยสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อภยะๆ ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๕