อังคุตตรนิกาย

9.57. อภยปัตตสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อภยปัตตะๆ (ผู้บรรลุธรรมอันไม่มี ภัย) ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๖