อังคุตตรนิกาย

9.58. ปัสสัทธิสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ปัสสัทธิๆ ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๗