อังคุตตรนิกาย

9.59. อนุปุพพปัสสัทธิสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนุปุพพปัสสัทธิๆดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๘