อังคุตตรนิกาย

9.60. นิโรธสูตร

อุ. ดูกรอาวุโส พระผู้มีพระภาคตรัสว่า นิโรธๆ ดังนี้ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๙