อังคุตตรนิกาย

9.95–9.112

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม ๙ ประการนี้ เพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป เพื่อความเสื่อมไปเพื่อความคลายไป เพื่อ ความดับ เพื่อสละ เพื่อสลัดคืนซึ่งราคะ