สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวตาสังยุต

อาทิตตวรรคที่ ๕

อโนมิยสูตรที่ ๕

เทวดากราบทูลว่า ท่านทั้งหลายเชิญดู พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ทราม ผู้ทรงเห็นประโยชน์อันละเอียด ผู้ให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงข้องอยู่ในอาลัยคือกาม ตรัสรู้ธรรมทุกอย่าง มีพระปรีชาดี ทรงก้าวไปในทางอันประเสริฐ ผู้ทรงแสวงคุณอันใหญ่ ฯ