สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวตาสังยุต

อันธวรรคที่ ๗

อิจฉาสูตรที่ ๙

เทวดาทูลถามว่า โลกอันอะไรผูกไว้ เพราะกำจัดอะไรเสียจึงจะหลุดพ้น เพราะละอะไรได้ขาดจึงตัดเครื่องผูกได้ทุกอย่าง ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โลกอันความอยากผูกไว้ เพราะกำจัดความอยากเสียได้จึงหลุดพ้น เพราะละความอยากได้ขาดจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด ฯ