สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวตาสังยุต

ฆัตวาวรรคที่ ๘

วุฏฐิสูตรที่ ๔

เทวดาทูลถามว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้นสิ่งอะไรหนอประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไปอะไรหนอประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าใครเป็นผู้ประเสริฐ บรรดาชนผู้แถลงคารมใครเป็นผู้ประเสริฐ ฯ

เทวดาผู้หนึ่งแก้ว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้นข้าวกล้าเป็นประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไปฝนเป็นประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าเหล่าโคเป็นประเสริฐ บรรดาชนผู้แถลงคารมบุตรเป็นประเสริฐ (เพราะไม่กล่าวร้ายให้มารดาบิดา) ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บรรดาสิ่งที่งอกขึ้นความรู้เป็นประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชชาเป็นประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้าพระสงฆ์เป็นประเสริฐ บรรดาชนผู้แถลงคารมพระพุทธเจ้าเป็นประเสริฐ ฯ