สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวตาสังยุต

ฆัตวาวรรคที่ ๘

ภีตสูตรที่ ๕

เทวดาทูลถามว่า

ประชุมชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรหนอ มรรคาที่ดีแท้ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุมิใช่น้อย ข้าแต่พระโคดมผู้มีปัญญาดุจแผ่นดิน ข้าพระองค์ขอถามถึงเหตุนั้นว่าบุคคลตั้งอยู่ในอะไรแล้ว ไม่พึงกลัวปรโลก ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบมิได้ทำบาปด้วยกาย อยู่ครอบครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมาก เป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้อ่อนโยน มีปรกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทราบถ้อยคำ ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ ชื่อว่า ผู้ดำรงในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลก ฯ