สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวปุตตสงยุต

อนาถปิณฑิกวรรคที่ ๒

จันทนสูตรที่ ๕

จันทนเทวบุตรยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า บุคคลผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวันจะข้ามโอฆะได้อย่างไร สิใครจะไม่จมในห้วงน้ำลึกอันไม่มีที่พึ่งพิง ไม่มีที่ยึดเหนี่ยว ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลในกาลทุกเมื่อ มีปัญญา มีใจตั้งมั่นดีแล้ว ปรารภความเพียร มีตนส่งไปแล้ว ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก เขาเว้นขาดแล้วจากกามสัญญา ล่วงรูปสัญโญชน์ได้ มีภพเป็นที่เพลิดเพลิน สิ้นไปแล้วย่อมไม่จมในห้วงน้ำลึก ฯ