สังยุตตนิกาย

สคาถวรรค

เทวปุตตสงยุต

วรรคที่ ๑

ปัญจาลจัณฑสูตรที่ ๗

ปัญจาลจัณฑเทวบุตร ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ภาษิตคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า บุคคลผู้มีปัญญามากได้ประสบโอกาสในที่คับแคบหนอ ผู้ใดได้รู้ฌานเป็นผู้ตื่น ผู้นั้นเป็นผู้หลีกออกได้อย่างองอาจเป็นมุนี ฯ

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ชนเหล่าใดแม้อยู่ในที่คับแคบ แต่ได้เฉพาะแล้วซึ่งสติเพื่อการบรรลุธรรมคือพระนิพพาน ชนเหล่านั้นตั้งมั่นดีแล้วโดยชอบ ฯ