สังยุตตนิกาย

ขันธวารวรรค

๒. ราธสังยุต

อุปนิสินนวรรคที่ ๔

๑๒. นิโรธธัมมสูตร

ว่าด้วยการละความใจในสิ่งที่รู้จักดับ

พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ ก็สิ่งใดเล่าเป็นนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดแลเป็นนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกำหนัด ความกำหนัดด้วยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.

จบ สูตรที่ ๑๒.

จบ อุปนิสินนวรรคที่ ๔.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. มารสูตร ๗. อนัตตาสูตร
๒. มารธัมมสูตร ๘. อนัตตธัมมสูตร
๓. อนิจจสูตร ๙. ขยธัมมสูตร
๔. อนิจจธัมมสูตร ๑๐. วยธัมมสูตร
๕. ทุกขสูตร ๑๑. สมุทยธัมมสูตร
๖. ทุกขธัมมสูตร ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.