สังยุตตนิกาย

ขันธวารวรรค

๘. นาคสังยุต

๒๑–๕๐ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑–๓๐

ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาค

พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาพุชะ … ของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะ … ของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ?

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เขาได้สดับมาว่า พวกนาคที่เป็นอุปปาติกะมีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. เขาจึงให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน มาลา ของหอม เครื่อง ลูบไล้ ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณ์แห่งประทีป เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ข้อนี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอุปปาติกะ.

จบ สูตรที่ ๒๑–๕๐

จบ นาคสังยุต.

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ

๑. สุทธกสูตร ๗. สุตสูตรที่ ๑
๒. ปณีตตรสูตร ๘. สุตสูตรที่ ๒
๓. อุโปสถสูตรที่ ๑ ๙. สุตสูตรที่ ๓
๔. อุโปสถสูตรที่ ๒ ๑๐. สุตสูตรที่ ๔
๕. อุโปสถสูตรที่ ๓ ๑๑–๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑–๑๐
๖. อุโปสถสูตร ๔ ๒๑–๕๐ ชลาพุชาทิทานนูปการสูตร ๑–๓๐