สังยุตตนิกาย

สฬายตนวรรค

สฬายตนสังยุต

คหปติวรรคที่ ๓

นกุลบีตุสูตร

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เภสกฬาวัน อันเป็นที่พระราชทานอภัยแก่มฤค ใกล้สุงสุมารคิรินคร ในภัคคชนบท ครั้งนั้นแลนกุลบิดาคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุปัจจัยอะไรหนอแล เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบัน เหตุปัจจัยอะไร เป็นเครื่องให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบัน พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีอยู่แล คฤหบดี ฯลฯ

(เหมือนสูตรที่ ๑ ข้อที่ ๑๙๒ ฯ)

อนึ่ง มีอยู่แล คฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสูตรที่ (๑ ข้อที่ ๑๙๑และ ๑๙๒) ฯ

จบสูตรที่ ๘