สังยุตตนิกาย

สฬายตนวรรค

สฬายตนสังยุต

มิคชาลวรรคที่ ๒

สมิทธสูตรที่ ๒

… ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่เรียกว่า สัตว์ สัตว์ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า จึงเป็นสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ ฯลฯ

จบสูตรที่ ๔