สังยุตตนิกาย

สฬายตนวรรค

คามณิสังยุตต์

หัตถาโรหสูตร

ครั้งนั้นแล นายทหารช้างได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประ ทับ ฯลฯ จนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฯ

จบสูตรที่ ๔