สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๒. โพชฌงคสังยุต

จักกวัตติวรรคที่ ๕

มารสูตร

โพชฌงค์เป็นมรรคาเครื่องย่ำยีมาร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรคาเป็นเครื่องย่ำยีมารและเสนามารแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังมรรคานั้น ก็มรรคาเป็นเครื่องย่ำยีมารและเสนามารเป็นไฉน? คือ โพชฌงค์ ๗ โพชฌงค์ ๗ เป็นไฉน? คือ สติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมรรคาเครื่องย่ำยีมารและเสนามาร.

จบ สูตรที่ ๓