สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๓. สติปัฏฐานสังยุต

อนนุสสุตวรรคที่ ๔

อนนุสสุตสูตร

ว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน

สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นกายในกาย … การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเราควรเจริญ … การพิจารณาเห็นกายในกายอันเราเจริญแล้ว.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา … การพิจารณา เห็นเวทนาในเวทนานี้นั้นอันเราควรเจริญ … การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนานี้อันเราเจริญแล้ว.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นจิตในจิต … การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้นั้นอันเราควรเจริญ … การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้อันเราเจริญแล้ว.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ได้บังเกิดขึ้นแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า นี้คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรม … การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนี้นั้นอันเราควรเจริญ … การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนี้อันเราเจริญแล้ว.

จบ สูตรที่ ๑