สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๘. อนุรุทธสังยุต

ทุติยวรรคที่ ๒

ฐานาฐานสูตร

ว่าด้วยการรู้ฐานะอฐานะ

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เราย่อมรู้ฐานะโดยความเป็นฐานะ และอฐานะโดยความเป็นอฐานะ ตามความเป็นจริง เพราะได้เจริญ ได้กระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้.

จบ สูตรที่ ๕