สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๘. อนุรุทธสังยุต

ทุติยวรรคที่ ๒

อธิมุตติสูตร

ว่าด้วยการรู้อธิมุติต่างๆ

ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เราย่อมรู้อธิมุติอันเป็นต่างๆ กัน ของสัตว์ทั้งหลาย ตามความเป็นจริง เพราะได้เจริญ ได้กระทำให้มาก ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ เหล่านี้.

จบ สูตรที่ ๙