สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕

โสตาปัตติยังคสูตร

โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน? คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังธรรม ๑ การทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสตาปัตติยังคะ ๔ ประการนี้แล.

จบ สูตรที่ ๑๐

จบสคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ ๑. อภิสันทสูตรที่ ๑ ๒. อภิสันทสูตรที่ ๒ ๓. อภิสันทสูตรที่ ๓ ๔. มหัทธนสูตรที่ ๑ ๕. มหัทธนสูตรที่ ๒ ๖. ภิกขุสูตร ๗. นันทิยสูตร ๘. ภัททิยสูตร ๙. มหานามสูตร ๑๐. โสตาปัตติยังคสูตร