สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

สัปปัญญวรรคที่ ๖

ผลสูตรที่ ๓

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งอนาคามิผล

… ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล … .

จบ สูตรที่ ๗