สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

สัปปัญญวรรคที่ ๖

ผลสูตรที่ ๔

เจริญธรรม ๔ ประการทำให้แจ้งอรหัตผล

… ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผล … .

จบ สูตรที่ ๘