สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

สัปปัญญวรรคที่ ๖

ปฏิลาภสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการได้ปัญญา

… ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา … .

จบ สูตรที่ ๙