สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

สัปปัญญวรรคที่ ๖

วุฒิสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการปัญญาเจริญ

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา … .

จบ สูตรที่ ๑๐