สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

สัปปัญญวรรคที่ ๖

เวปุลลสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการปัญญาไพบูลย์

… ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา … .

จบ สูตรที่ ๑๑

จบ สัปปัญญวรรคที่ ๖

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ ๑. สคาถกสูตร ๒. วัสสวุตถสูตร ๓. ธรรมทินนสูตร ๔. คิลายนสูตร ๕. ผลสูตรที่ ๑ ๖. ผลสูตรที่ ๒ ๗. ผลสูตรที่ ๓ ๘. ผลสูตรที่ ๔ ๙. ปฏิลาภสูตร ๑๐. วุฒิสูตร ๑๑. เวปุลลสูตร.