สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

มหาปัญญสูตร

เจริญธรรม ๔ ประการมีปัญญามาก

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก … .

จบ สูตรที่ ๑