สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

ปุถุปัญญสูตร

เจริญ ... มีปัญญาแน่นหนา

... ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา ... .

จบ สูตรที่ ๒

Siam Rath translation.

Prepared for SuttaCentral by Bhikkhu Sujato.