สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

วิปุลลปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาไพบูลย์

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ … .

จบ สูตรที่ ๓