สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

คัมภีรปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาลึกซึ้ง

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง … .

จบ สูตรที่ ๔