สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

อัปปมัตตปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาหาประมาณมิได้

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้ … .

จบ สูตรที่ ๕