สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

ภูริปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาดังแผ่นดิน

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน … .

จบ สูตรที่ ๖