สังยุตตนิกาย

มหาวารวรรค

๑๐. โสตาปัตติสังยุต

มหาปัญญวรรคที่ ๗

สีฆปัญญสูตร

เจริญ … มีปัญญาเร็ว

… ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว … .

จบ สูตรที่ ๘